Friday, October 8, 2010

शरणागतीची कविता

सतत आठवत राह्तेस.

काल-परवापर्यंत विसरलो होतो तुला

पण संपूर्णपणे नाही

आता मात्र तुझ्याशिवाय सुचत नाही काहीबाही।

भानावर नसतोच बहुदा,

मनोराज्यात दंग असतो तुझ्यासोबत।

आजूबाजूची माणसे,आवाज, घटना, काळ

गोठून बसलेला असतो।

तुझे अव्यक्त प्रेम समजत असुनही

मी टाळत राहीलो

तुझ्य़ा स्वप्निल डोळ्यांना।

हे सत्य मला सतत बेचैन करत राहतं

आजकाल हरघडी।

स्वत:च आरोपीच्या पिंज~यात उभे राहून

कबुलीजबाब देतो मी पश्चातापाचा।

शरणागतीच्या कविता लिहिण्याखेरीज

दुसरे काहीच करु शकत नाही

हे पुरते लक्षात आलेले आहे,

उशीर झाला आहे सागळ्याच गोष्टींना

म्हणून आठवणी आणि कल्पनेच्या जगाबाहेर

एकही पाऊल पडत नाही माझे ।

मी अपराधी आहे तुझा...

शक्य झाल्यास माफ़ कर मला.

Wednesday, September 8, 2010

माउली

हे लडिवाळ मांजर माउली

कित्येकदा बोलतो ना मी तुझ्याशी तासनतास

किती निमुटपणे ऐकून घेतेस शांत राहतेस

प्रेमाने घुटमळतेस आसपास

माझं व्यक्त होण अणि तुझं अव्यक्तपणे

सारं काही समजाउन
घेणं

ना नफ़ा ना तोटा


ना व्यवहार ना अपहार

तुझ्या मुखावाटे बाहेर पडणा~या


भाषेतून माझं सनातन अनाथपणाच दु:ख

सनाथ होते अपरंपरापार

हे कारुण्यसिंधू गोमाते

तुझ्या डोळ्यांत बुडून जाताना

थिटं होत जातं

माझं गोठवून ठेवलेले दु:ख

तुझ्या व्याकुळ हंबरड्यात

स्वत:ला विरघळून टाकताना

मी सोशीकतेच्या मुळाक्षरांची

बाराखडी गिरवू लागतो

वेश्यांच्या चेह~यावरची दु:खं

स्वत:पेक्षा अगणित मोठी असल्याने

सहन होत नाहीत

मला म्हणून मी रस्ता टाळू पाहातो

मान खाली घालून तरीही

चेहरे दिसू लागतात आसपास।

त्यांच्या डोळ्यातील कुठल्याही

मजबूर प्रश्नापुढे मी

गुडघे टेकतो।

समस्त जगाच्या वतीने

मी माफ़ी मागतो तुमची

माझ्या आया-बहिनींनो।

स्वत:च्या दु:खाबद्दल मोजून मापून

लिहिणारा आणि बोलणारा मी

तुमच्यासमोर भणंग भिकारी आहे।

लाचारीपोटी समस्त जगापुढे

हात पसरणा~या आणि

सा~या जगाचे निखारे

पदरात घेणा~या माताभगिनींनो

मी तुमचा

अनंत काळचा अपराधी आहे।

मला माफ़ करा. मला माफ़ करा।
Saturday, August 7, 2010

घाटी

गणिताचे भोपळे नाचतात डोळ्यांसमोर कधेमधे
उगाचच वाटतं आपण 'ढ' होतो
लहानपणात इंग्रजीची खिचडी झाली अन्तरुणपणी मिसळ
आपण पुस्तकात वाचलं होतं की गांधीजी म्हणाले खेड्याकडे चला
पण आता त्याला बरेच दिवस झाले म्हणून आपण शहरात आलो आणि म्हटलं चार शहाणपणाच्या गोष्टी शिकू
इथं सगळंच हाय आणि फाय
इथं सगळंच हाय आणि बाय
राम राम पाहुणं सखुच मेव्हण घरीच विसरून आलो का काय?
कसा निभाव लागायचा म्हणता म्हणता निभावलो
इथल्या व्यवस्थेचा भाग झालो पण आता इतरांसमोर अचानकपणे शहरी शहाणपणाने म्हणतो कसे आपण
घाटी लोकांना अक्कल नसते

:- भूषण राक्षे

Saturday, April 24, 2010

प्रार्थना

कडवट जिभेचे शब्द

करतात अस्वस्थ डोळ्यांना

डोळे मुकेपणीच बोलतात बोल

त्यांचे अर्थ असतात खुप गहीरे

विहीरी इतपत खोल

चालायचे असते पायांना ,

तुडवत काचांना

जखमा होतात तळव्यांना

वेदना सलत राहते

घुमत राहते मनात

दान मागणार्र्या हातात पडतो

भिक्षा म्हणून विस्तव

इच्छा आकांक्षांचे होतात कोळसे

तरीही

पोळलेले हात जोडून

प्रार्थना म्हणायची असते

सुर्याची

:- भूषण राक्षे