Saturday, April 24, 2010

प्रार्थना

कडवट जिभेचे शब्द

करतात अस्वस्थ डोळ्यांना

डोळे मुकेपणीच बोलतात बोल

त्यांचे अर्थ असतात खुप गहीरे

विहीरी इतपत खोल

चालायचे असते पायांना ,

तुडवत काचांना

जखमा होतात तळव्यांना

वेदना सलत राहते

घुमत राहते मनात

दान मागणार्र्या हातात पडतो

भिक्षा म्हणून विस्तव

इच्छा आकांक्षांचे होतात कोळसे

तरीही

पोळलेले हात जोडून

प्रार्थना म्हणायची असते

सुर्याची

:- भूषण राक्षे